นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy)

26/08/2565

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัว (Privacy Right) ของลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา พนักงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ต้องได้รับความคุ้มครอง บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบถึงแนวการปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย รวมทั้งสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังนี้

  1. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล : Download
  2. คำขอใช้สิทธิ : Download
  3. หนังสือมอบอำนาจ กรณีดำเนินการเองไม่ได้ : Download

กลับขึ้นข้างบน