การบริการของเรา

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จึงให้ความสำคัญกับงานด้านบริการ
และงานหลังการขาย เช่นเดียวกับงานด้านการผลิตและคุณภาพของสินค้า

ออกแบบและประมาณราคา ระบบสัญญาณไฟจราจร

ติดตั้งและปรับปรุง ระบบสัญญาณไฟจราจร

งานซ่อมและบำรุงรักษา ระบบสัญญาณไฟจราจร

กลับขึ้นข้างบน