ความรู้และเทคโนโลยี » เทคโนโลยีจอแสดงผล LED Screen
 
LEDs in Signs and Displays
 
LED เทคโนโลยีแสงสว่าง แห่งอนาคต
 
เทคโนโลยีจอแสดงผล LED Screen
 
การเปล่งแสงของหลอด LED
 
วิวัฒนาการของอุปกรณ์แสดงผล
 
   
 
+ อ่านทั้งหมด
 
มาตรฐานคุณภาพ   มาตรฐานคุณภาพ
 
24 x 7 Services
 
ติดต่อฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528
ต่อ 4502,4508,4584,4586
โทรสาร : 0-2615-2441,
0-2033-7529
E-Mail : sales.center@gets.co.th
 
ติดต่อฝ่ายบริการ

พื้นที่กรุงเทพฯ ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4550
      โทรสาร : 0-2271-4195
E-Mail :callcenter.gts@gets.co.th

พื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2950-2211
      โทรสาร : 0-2950-2211
E-Mail : service1.gts@gets.co.th

 
ติดต่อสมัครงาน
คุณสุพิชฌาย์
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4603
โทรสาร : 0-2279-2656
E-Mail : supitcha@gets.co.th
 
เทคโนโลยีจอแสดงผล LED Screen
 จอ LED เป็นระบบจอแสดงภาพขนาดใหญ่โดยใช้หลักการทำงานของการผสมสีของ LED หลัก3 สี ได้แก่ สีแดง (Red), สีเขียว(Green) และสีน้ำเงิน (Blue) หรือเรียกสั้นๆว่าRGB ให้เกิดเป็นสีต่างๆโดยความละเอียดในการปรับสีของLED แต่ละสีจะถูกควบคุมด้วยสายสัญญาณที่มีขนาดตั้งแต่16 บิตขึ้นไปดังนั้นยิ่งควบคุมด้วยจำนวนสายสัญญาณมากขึ้นก็จะได้ภาพที่มีความลึกของสี (Processing depth) มากขึ้นจึงได้ภาพที่สมจริงยิ่งขึ้น

หลักการผสมสีแบบFull Color

ส่วนประกอบของหลอด LED


คุณสมบัติเฉพาะของ LED

 • เป็นตัวกำเนิดแสงที่มีมุมเฉพาะในการกระจายของแสง
 • สีของแสงที่เปล่งออกมา กำหนดได้จากความยาวคลื่น
 • ให้ความเข้มแสงสูง
 • ประหยัดพลังงาน
 • อายุการใช้งานยาวนาน

ข้อควรคำนึงในการเลือกซื้อจอ LED ส่วนประกอบของจอแสดงผล LED กับคุณภาพ
ที่ควรคำนึงถึง

1. คุณภาพและมาตรฐานของผู้ผลิตหลอด LED

 • ผู้ผลิตหลอด LED ที่มีมาตรฐานจะมีการคัดเลือกโทนสีและความสว่างของหลอดให้อยู่ในช่วงเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การแสดงผลของจอ LED มีสีที่เท่ากันสม่ำเสมอทั้งหน้าจอ
 • หลอด LED ที่มีคุณภาพจะให้สีและความสว่างคงที่ตลอดอายุการใช้งาน
 • หลอด LED ที่ไม่มีคุณภาพ เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง การแสดงสีและความสว่างจะลดลงไปตามอายุการใช้งาน
 • การเสื่อมสภาพของหลอด LED แต่ละหลอดจะไม่เท่ากัน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงสีที่ไม่สม่ำเสมอและเกิดความกระดำกระด่าง
 • ผู้ซื้อควรระบุมาตรฐานของผู้ผลิตหลอด LED ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการนำหลอด LED ที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้

โดยผู้ซื้อควรขอใบรับรองเพื่อความมั่นใจในมาตรฐานดังนี้

 • หนังสือรับรองการใช้หลอด LED พร้อมตราประทับจากผู้ผลิตหลอด LED
 • หลักฐานการสั่งซื้อหลอด LED สำหรับการผลิตจอ LED (ระบุ part number และจำนวนไว้ด้วย)

2. ระดับของมาตรฐาน Ingress Protection (IP)

 • ระดับ IP เป็นตัวบอกค่าของความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของของแข็งและของเหลวที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ภายในจอ LED
 • ระดับ IP ประกอบด้วยตัวเลข 2 หลัก
  - หลักที่หนึ่งระบุความสามารถในการป้องกันของแข็ง
  - หลักที่สองระบุความสามารถในการป้องกันของเหลว

3. Pixel Pitch

ระยะห่างระหว่างจุดภาพ (pixel pitch) ซึ่งจะส่งผลกับระยะดูภาพ

Pixel pitch 4 มม.(Indoor) ระยะดูที่ 4 เมตรขึ้นไป
Pixel pitch 8 มม.(Indoor) ระยะดูที่ 8 เมตรขึ้นไป

Pixel pitch 11 มม.(Outdoor) ระยะดูที่ 10 เมตรขึ้นไป
Pixel pitch 22 มม.(Outdoor) ระยะดูที่ 20 เมตรขึ้นไป

4. Real vs Virtual Pixel

Real pixel จะวางหลอด LED เป็นกลุ่มของ Pixel โดยยึดหลักการให้การผสมสีในแต่ละ Pixel สมบูรณ์และสมจริงที่สุด

Virtual pixel อาศัยการวางหลอด LED ให้มีระยะห่างเท่ากันเพื่อให้เกิดจุดภาพ Virtual ขึ้นระหว่างจุดภาพจริง

สีของจุดภาพ Virtual เป็นการผสมสีของหลอด LED ที่อยู่ในจุดภาพจริงที่ติดกันสองจุด ซึ่งจะทำให้สีของจุดภาพเสมือนผิดเพี้ยนไป และจะทำให้ภาพเบลอ
การวางหลอด LED ให้มีระยะห่างเท่ากันทุกหลอดเป็นการยืดระยะห่างระหว่างหลอด LED ภายใน Pixel ให้ห่างกันมากขึ้น จะทำให้การผสมสีของหลอด LED ภายใน Pixel เป็นไปได้ยากขึ้น

5. Services and Spare parts

 • ผู้ผลิตต้องมีการรับประกันการใช้งานและอะไหล่ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้ผลิตต้องมีการรับรองระยะเวลาการเข้าถึง Site งาน เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจว่า จะได้รับการบริการที่ทันท่วงที
 • ผู้ผลิตต้องมีอะไหล่พร้อมสำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดได้ทันที
 • ผู้ผลิตควรมีเงื่อนไขการต่อสัญญาบริการหลังจากหมดระยะเวลาการรับประกัน

ข้อมูลเปรียบเทียบความสว่างของจอภาพประเภทต่างๆ

TV 100 - 250 nits

Plasma 250 - 650 nits

LCD 250 - 500 nits

Projector 100 - 2,000 nits

LED Display 1,500 - 10,000 nits