เกี่ยวกับเรา » ข้อมูลบริษัท
 
 
มาตรฐานคุณภาพ   มาตรฐานคุณภาพ
 
24 x 7 Services
 
ติดต่อฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528
ต่อ 4502,4508,4584,4586
โทรสาร : 0-2615-2441,
0-2033-7529
E-Mail : sales.center@gets.co.th
 
ติดต่อฝ่ายบริการ

พื้นที่กรุงเทพฯ ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4550
      โทรสาร : 0-2271-4195
E-Mail :callcenter.gts@gets.co.th

พื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2950-2211
      โทรสาร : 0-2950-2211
E-Mail : service1.gts@gets.co.th

 
ติดต่อสมัครงาน
คุณสุพิชฌาย์
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4603
โทรสาร : 0-2279-2656
E-Mail : supitcha@gets.co.th
 
ข้อมูลบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกิจการค้าร่วม
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกิจการค้าร่วม
 

กลุ่มบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น มีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจกันอย่างครบวงจร โดยมี GTS,  GEM และ FTS เป็นผู้ศึกษาความต้องการของลูกค้า คิดค้น ออกแบบ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสั่งให้โรงงานของบริษัท ดำเนินการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ES เป็นผู้สนับสนุนด้านการจัดซื้อวัตถุดิบสำคัญ ที่ใช้ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ FORTH,  GTS,  GEM และ FTS จะเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบอื่นๆ  มาประกอบเข้ากับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่าย โดยมีกิจการร่วมค้า Genius เป็นผู้ติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะ

และดำเนินธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน์ด้านการโฆษณาในงานสัมปทานติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร และกิจการร่วมค้า บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค แอนด์ เซอร์วิส อินเตอร์คอล, กิจการร่วมค้า เค.เอ็น.วี.จี. เซอร์วิส และกิจการร่วมค้า จีเนียส ทราฟฟิค - เซอร์วิส อินเตอร์คอล ดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรในลักษณะโครงการ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังให้บริการรับจ้างวางระบบข้อมูลสารสนเทศ ในนามของกิจการค้าร่วม FORTH CONSORTIUM ด้วย

 
+ กลับ